การสมัครเข้าแข่งขัน

    1. ต้องเป็นนิสิต นักศึกษาตั้งแต่ระดับอาชีวศึกษาขึ้นไป จนถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีอายุไม่เกิน 25 ปี
    2. การแข่งขันไม่จำกัดสถาบัน โดยความร่วมมือของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงแรงงาน
    3. ผลงานทุกชิ้นเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
    4. ผลการตัดสินและชี้ขาดของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
    5. ต้องมีสถาบันการศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษารับรองโดยเป็นตัวแทนของสถาบันไม่เกิน 2 คนต่อสถาบัน
    6. หากในสถานศึกษานั้นมีหลายวิทยาเขตสามารถส่งเป็นตัวแทนแยกได้ตามวิทยาเขตภายในภูมิภาคนั้น ๆ
    7. การสมัครเข้าร่วมแข่งขันห้ามสมัครข้ามเขตพื้นที่ในภูมิภาคที่สถาบันการศึกษานั้นตั้งอยู่
    8. ในช่วงของการอบรมก่อนการแข่งขันรอบคัดเลือก สถาบันการศึกษาที่สนใจสามารถเข้าร่วมฟังสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้กับคณะกรรมการในการจัดการแข่งขันได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
    9. อาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมในวันแข่งขันรอบคัดเลือกจะได้รับใบประกาศนียบัตรที่ออกให้โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
    10. นักศึกษาที่เคยผ่านการแข่งขันในรอบคัดเลือกในปีอื่น ๆ ไม่สามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันซ้ำได้อีก สามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้เพียงครั้งเดียว หากคณะกรรมการจัดการแข่งขันตรวจพบจะดำเนินการโดยจะตัดสิทธิ์สถาบันที่กระทำผิดระเบียบไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขันภายในปีนั้น
    11. อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันในรอบคัดเลือกจะมีการประกาศแจ้งล่วงหน้าผ่านช่องทางในการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
    12. สถาบันการศึกษาสามารถสั่งซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมในราคาพิเศษได้โดยตรงตามหมายเลขติดต่อดังนี้
         กรุงเทพฯและภาคกลาง       สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ   เบอร์โทร 02-666-1111 (100 คู่สาย)
         ภาคเหนือ                         สาขาเชียงใหม่                  เบอร์โทร 052-065-911 (auto)
         ภาคใต้                             สาขาหาดใหญ่                 เบอร์โทร 074-220-911 (auto)
         ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     สาขาขอนแก่น                 เบอร์โทร 043-052-911 (auto)
         ภาคตะวันออก                   สาขาระยอง                    เบอร์โทร 038-608-283-4
กรอกใบสมัคร
“ หมดเขตการรับสมัครผู้เข้าแข่งขันโครงการcabling and Networking Contest ปีที่9.”
ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-6661111 ต่อ 368